Aakhila Fayaz

Pam penderfynoch chi ddilyn gyrfa fel athro?

Astudiais i radd Biocemeg ym Mhrifysgol  Birmingham a threuliais i’r haf yn fy ail flwyddyn yn addysgu Saesneg yn India. Doedd dim profiad blaenorol o addysgu gen i ac nid oedd wedi bod yn uchelgais. Roeddwn i’n teimlo eithaf annifyr yn sefyll o flaen deugain disgybl oedd yn gallu siarad o leiaf chwe iaith gwahanol gan mai dim ond un iaith, Saesneg, roeddwn i’n gallu siarad. Serch hynny, roeddwn i’n teimlo’n gyffrous iawn yn sefyll yn rhoi gwers ar rywbeth doedden nhw ddim yn ei wybod  o’r blaen. Gwnaeth y profiad  hyn i fi ystyried addysgu fel gyrfa. Gorffennais fy mlwyddyn olaf a gwnes i gais i wneud y cwrs TAR ym Mhrifysgol Bangor.

Ydy addysgu yn y DU yn wahanol o’i gymharu ag India?

Roedd addysgu yma yn wahanol, ond rhoddodd y cwrs y technegau roeddwn i eu heisiau i wella safon fy addysgu. Yn ystod fy lleoliad cyntaf sylweddolais y gwahaniaeth rhwng y wlad yma ag India. Roedd y dosbarth yn cynnwys deg ar hugain o ddisgyblion gwyn yn eu harddegau; pob un yn edrych ar Asiad Prydeinig, gwraig Foslemaidd yn gwenu ac yn sibrwd.  Doedd un disgybl ddim yn credu fy mod wedi cael fy ngeni yn y wlad hon oherwydd lliw fy nghroen. Roedd yn anodd iawn cael y disgyblion i ymddiddori yn y gwersi yn hytrach nag ynof fi. Beth bynnag, erbyn diwedd y lleoliad diolchon nhw i fi am fy nghyfraniad i’w gwersi.       

Sut paratôdd y cwrs chi ar gyfer gyrfa yn addysgu?

Gyda chefnogaeth fy nghyd hyfforddeion a’r staff yn fy ysgolion ymarfer, rydych yn ennill hyder o ddydd i ddydd. Bod yn athrawes wyddoniaeth “fyddan nhw byth yn ei hanghofio” oedd fy nod y diwrnod cyntaf.  Sylweddolais ar unwaith y byddai’n cymryd amser a bod yn fodlon i ddysgu oddi wrth athrawon profiadol eraill.  Gwnes i nifer o gamgymeriadau, ond dyna sut rydyn ni’n dysgu;  mae’n rhaid i ni gofio  peidio â’u gwneud eto. Nid yw gwaith maes, gwersi ymarferol a  byrddau gwyn rhyngweithiol yn gallu gwneud addysgu yn fwy cyffrous nag yw nawr. Mae’r  rhain wedi rhoi sgiliau newydd i mi ond hefyd wedi gwneud fy ngwersi yn fwy diddorol a chynhyrchiol. Nawr yn fy ail flwyddyn o addysgu rydw i wedi gallu cadarnhau llawer o’r sgiliau oedd gen i a hefyd wedi mabwysiadu nifer o rai eraill.   
 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education