Chris Silvester

Pam penderfynoch chi ddilyn gyrfa yn addysgu?

Gwnaeth colli swydd fi i werthuso fy opsiynau gyrfa. Ar ôl gwneud ychydig o addysgu mewn ysgol roeddwn i’n gwybod fy mod yn hoffi addysgu a mathemateg yn benodol.


Oedd eich cefndir wedi eich paratoi yn ddigonol ar gyfer gyrfa mewn addysgu?

Roeddwn i’n gwybod bod rhaid i mi wella fy ngwybodaeth bynciol oherwydd doedd fy ngradd mewn Rheolaeth Hamdden Chwaraeon ddim yn cynnwys digon o fathemateg ar gyfer mynediad i gwrs TAR mewn mathemateg uwchradd. Mae’r cwrs dwy flynedd yma yng Nghasnewydd yn berffaith; mae fy ngwybodaeth bynciol wedi cynyddu. Bydda i’n ennill statws athro cymwysedig (SAC) ar yr un pryd.

Oedd cefnogaeth ar gael yn ystod y cwrs?

Dw i’n ffodus achos athrawes yw fy ngwraig. Mae hi’n gwybod y gwaith sydd i’w wneud i ennill SAC ac mae wedi bod yn gefn mawr. Mae’r mentoriaid a’r darlithwyr yn y brifysgol yno i helpu pan fydd angen; os ydych chi eisiau datrys rhywbeth, gofynnwch. Mae’r mentoriaid ysgol wedi bod yn amhrisiadwy; gyda’u profiad maen nhw wedi gwneud i mi fod yn well athro.  

Beth ddysgoch chi o’ch lleoliadau ysgol?

Ar y dechrau mae lleoliadau ysgol yn anodd ond ar ôl pythefnos yn arsylwi  rydych chi eisiau dechrau addysgu. Ar y dechrau mae braidd yn frawychus ond mae’n deimlad braf wrth i chi helpu disgybl sydd ddim yn deall rhywbeth. Yr unig sylw dw i am ei wneud ydy GOFYNNWCH! Os ydych yn ansicr  GOFYNNWCH. Os nad ydw i’n siwr dw i’n gofyn, efallai bod pobl yn gweld hyn yn wendid ond dw i yn ei weld yn arwydd o welliant a bod yn fodlon i ddysgu.

Pa gyngor y byddech chi yn ei roi i’r rheini sy’n ystyried gyrfa yn addysgu?     

Fy nghyngor  i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa fel athro ydy meddyliwch am yr athro gorau a gawsoch chi pan oeddech chi yn yr ysgol. Beth oedd yn arbennig am yr athro hwnnw?  Meddyliwch beth sydd gennych chi i’w gynnig a chymharwch e i’r athro hwnnw. Os ydych chi  unrhywbeth yn debyg i’ch hoff athro yna  byddwch yn iawn. Peidiwch â bod yn athro oherwydd y gwyliau. Maen nhw’n dda ond nid yw’r swydd yn gorffen am dri o’r gloch. Byddwch yn barod am unrhywbeth gan wybod y bydd adegau caled o’ch blaen ond mae’n werth aros am y pethau gorau.
 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education