Jane Wyn

Beth ydych yn ei fwynhau orau am addysgu Saesneg?

Dw i’n mwynhau addysgu  barddoniaeth i  Flynyddoedd 7, 8 a 9 orau  oherwydd maen nhw’n ei fwynhau gymaint. Gall nofel gymryd wythnosau neu hyd yn oed dymor cyfan ond rydyn ni’n gallu darllen ac astudio cerdd mewn gwers sengl. Mae’n braf gallu edrych ar ddarn o farddoniaeth o’r dechrau i’r diwedd,  dysgu am y technegau a ddefnyddiwyd a gweld gymaint o hwyl gall barddoniaeth fod.

Oes unrhywbeth wedi eich synnu yn eich blwyddyn gyntaf?

Mae’n fwy anodd ennill eu sylw na’r hyn roeddwn i wedi’i feddwl! Yn enwedig am wers gyfan. Dydych chi ddim yn gallu sefyll yno a chyflwyno gwers a disgwyl iddyn nhw fod yn dawel. Dw i’n meddwl bod gen i agwedd delfrydol tuag at hyn ond mewn gwirionedd roedd yn dipyn o syndod. Mae’n bwysig cadw cyflymdra da i wers a gosod targedau clir.

Beth am y paratoi a’r cynllunio?

Ar adegau rydych chi’n sylweddoli nad yw pob gwers fel y’i cynlluniwyd. Er enghraifft, mae’n rhaid i chi ystyried efallai ei bod yn  brynhawn  dydd  Gwener a gwers ola’r dydd. Bryd hynny dw i’n ceisio gwneud llawer o weithgareddau  drama i ddod â’r testun yn fyw a chael disgyblion i gymryd rhan.

Sut rydych chi’n dechrau eich gwersi ac ydych chi’n cymryd yr un agwedd ymhob gwers?

Mae’n rhaid i chi ddilyn patrwm cyson. Peidiwch â siarad pan fyddan nhw’n siarad; arhoswch am dawelwch, yn enwedig ar ddechrau gwers. Rhaid i chi dawelu nhw cyn dechrau addysgu achos eu bod nhw wedi dod yn syth o goridorau swnllyd.
Yng Nghyfnod Allweddol 4 gyda disgyblion yn gwneud TGAU, rhaid i chi eu trin ychydig yn wahanol. Rydych yn eu trin fel oedolion ifanc. Mae’n bwysig datblygu perthynas dda â nhw a bod yn barod i helpu. 
 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education