Mark Poole

Pa gefnogaeth gawsoch chi?

Roedd y tîm darlithwyr yn hynod gefnogol. Ar ddechrau’r flwyddyn roedd yn rhaid mynychu nifer o gyrsiau hyfforddi, cwblhau pedwar aseiniad a chymryd rhan mewn dau leoliad gyda darlithydd yn fentor. Roedd y rhaglen fentora yn ardderchog. Pe bai problemau byddai’r mentor yno i helpu. Arsylwyd ar wersi yn gyson a rhoddwyd adborth cyson.

Fwynheuoch chi eich lleoliadau addysgu?

Bûm mewn dwy ysgol ardderchog. Dysgais i gymaint a’r un mor bwysig roeddwn i’n teimlo’n aelod gwerthfawr o’r adran Addysg Gorfforol. Arsylwais ar aelodau eraill yn yr adran i ddysgu strategaethau a syniadau pan oedd gwersi  rhydd gen i. Roeddwn i’n cynorthwyo mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol. Roedd yr adran yn gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn.  

Beth fwynheuoch chi am addysgu?

Roeddwn i’n mwynhau addysgu yn fawr. Mae’n brofiad arbennig iawn i gyflwyno’r cyfle i newid bywyd unigolyn drwy gyfrwng y profiadau maen nhw wedi’u gael yn yr ysgol. Mae addysgu yn amrywio cryn dipyn. Mae pob gwers a phob dosbarth yn wahanol. Rydych chi’n wynebu her newydd bob dydd a rydych chi’n addysgu amrywiaeth helaeth o weithgareddau/chwaraeon. Yn y swydd hon dydych chi byth yn syrffedu; rydych chi’n mwynhau yn fawr iawn ac mae’r swydd yn rhoi boddhad mawr.  

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education