Sut i benderfynu

Mae pawb sydd am ddysgu mewn ysgol sy’n cael ei chynnal gan bwrs y wlad yng Nghymru a Lloegr yn gorfod ennill statws athro cymwysedig. Mae hynny’n golygu cwblhau rhaglen o hyfforddiant cychwynnol i athrawon.

Mae llawer o wahanol fathau o gwrs hyfforddiant cychwynnol, ac fe fydd yr un y byddwch chi’n ei ddilyn yn dibynnu ar yr oedrannau a’r pynciau rydych chi am eu dysgu. Mae’r cyrsiau i gyd yn cynnwys cymysgedd o ddysgu am egwyddorion dysgu a chyfleoedd i gael profiad ymarferol gwerthfawr mewn ysgolion. Yn yr ysgol byddwch yn dechrau drwy arsylwi ar athrawon a symud ymlaen i roi gwersi eich hunan, er mwyn eich paratoi at eich swydd gyntaf fel athro neu athrawes newydd gymhwyso.  
 
Mae pobl yn dilyn hyfforddiant dysgu ar wahanol adegau yn eu bywydau, ac mae sawl llwybr gwahanol ar gael i chi gwblhau’ch hyfforddiant cychwynnol. Gallwch ei wneud fel rhan o radd, yn syth ar ôl cwblhau gradd, neu fel cwrs rhan amser wrth i chi weithio mewn swydd arall, neu fel cwrs amser-llawn ar ôl i chi weithio mewn meysydd eraill am flynyddoedd.
 
Cewch gynllunio’ch llwybr chi i hyfforddiant dysgu drwy lawrlwytho map llwybrau yma     Bob hwyl ar y daith!
 
Sut i gael profiad arsylwi yn yr ystafell ddosbarth

Gofynnwch i ysgolion yn eich ardal leol. Dylent fod yn fwy na pharod i drefnu diwrnod neu fwy ar eich cyfer yn arsylwi un o’u dosbarthiadau neu gysgodi un o’r athrawon. Os oes gennych fwy o amser yn rhydd, gallwch siarad ag ysgol leol ynghylch bod yn wirfoddolwr rheolaidd – efallai fel cynorthwy-ydd dosbarth.
 
Os nad ydych wedi penderfynu rhwng addysgu Cynradd neu Uwchradd, dylech gael profiad yn yr ystafell ddosbarth yn y ddau gyfnod, bydd hyn yn eich helpu i wneud y penderfyniad pwysig hwnnw.
 
Cofiwch, nid yn unig y niferoedd o ddiwrnodau rydych yn eu treulio yn yr ystafell ddosbarth sy’n cyfrif fel y cyfryw ond pa mor dda rydych yn myfyrio ynghylch y profiad ar eich ffurflen gais. I ddefnyddio eich profiad yn effeithiol wrth gwblhau eich datganiad personol neu gyfweliad, mae’n syniad da cyfeirio at y pwyntiau canlynol: 
  • Ym mha ffordd y gwnaethoch fwynhau gweithio gyda phlant 
  • Sut y byddech yn cyfathrebu ag athrawon eraill a rhieni 
  • Sut y byddech yn ymrwymo eich myfyrwyr yn eich gwybodaeth o bwnc arbenigol
  • Sut y mwynhaoch ymateb i heriau dyddiol ac ambell waith rai anrhagweladwy
  • Sut y byddech yn ysgogi a chynnwys eraill
Ffyrdd eraill o gael profiad gweithio gyda phlant: Os hoffech ddeall sut beth yw gweithio gyda phlant, nid ydych ar unrhyw gyfrif yn gyfyngedig i arsylwi’r hyn sy’n digwydd mewn ysgol yn unig. Gallech wirfoddoli’n ogystal i weithio mewn clwb ieuenctid neu fel arweinydd Sgowtiaid neu Geids. Dyma’r math o werthfawrogiad a phrofiad a fydd yn gwneud i’ch ffurflen gais hyfforddi fel athro fod yn well nag un pawb arall.

 
 


 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education