Ôl-raddedig

 
Mae nifer o ffynonellau cyllid a chymorth ar gael i chi fel athro/athrawes dan hyfforddiant tra eich bod yn cwblhau eich cwrs. Bydd yr hyn y byddwch yn gymwys i’w dderbyn yn amrywio yn ôl y math o gwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA) y byddwch yn ei ddilyn, lle rydych fel arfer yn byw, y pwnc ydych yn cael eich hyfforddi i’w addysgu a lle  rydych yn hyfforddi, yn ogystal â’ch amgylchiadau personol.

Ar gyfer myfyrwyr yn amodal ar y cais a chymhwyster

Grantiau Hyfforddi
 
Cyhoeddir y cymhellion sydd ar gael ar gyfer Hyfforddiant Addysg Gychwynnol i Athrawon (HAGA) ar gyfer rhaglenni TAR sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC) ar gyfer y flwyddyn academaidd ddilynol gan Lywodraeth Cymru yn flynyddol. Pan fydd penderfyniad wedi wneud, cyhoeddir y wybodaeth ddiweddaraf ar wefan Hyfforddiant Athrawon ac Addysg yng Nghymru.
 
Mae cymhellion hyfforddiant ôl-raddedig i gefnogi recriwtio i rhaglenni ACA ar gael ar gyfer cyrsiau sy'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2016/17 yn unig fel a ganlyn:-

Y radd anrhydedd y mae’r myfyriwr yn meddu arni

Pynciau blaenoriaeth uchel

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg a Chymraeg

Pynciau blaenoriaeth ganolig

Ieithoedd modern, TGCh (Cyfrifiadureg)

Pob prif bwnc uwchradd arall & cynradd

(cefnogaeth lefel uchel yn unig)

Tâl atodol

Saesneg, Cymraeg a Mathemateg a Gwyddoniaeth yn unig (arbenigedd pwnc er mwyn codi safonau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion cynradd a chefnogi addysgu pynciau craidd)

1af
£20,000
(£25,100)

£15,000
(£20,100)

£3,000
(£8,100)
 £3,000
2.1
£10,000
(£15,100)
£6,000
(£11,100)
£0

 £0

2.2 £6,000
(£11,100)
£0

£0

 £0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodiadau

 1. Mae’r ffigurau mewn cromfachau’n cynnwys yr holl gymorth sy’n daladwy i’r myfyriwr (y cymhelliant a’r grant ffioedd dysgu myfyrwyr (cyfradd 16/17))
   
 2. Bydd hyfforddeion mathemateg, Cymraeg, ffiseg a chemeg sydd â gradd dosbarth cyntaf yn cael y cymhelliant o £20,000 ynghyd â’r grant ffioedd dysgu.
    
 3. Ar gyfer cymwysterau gradd nad oes cymhelliant HCA yn gysylltiedig â nhw, bydd y grant ffioedd dysgu’n golygu bod myfyrwyr sy’n hanu o Gymru ac ar gyrsiau HCA ôl-raddedig (TAR) yn gallu cael cyllid grant i gefnogi eu hastudiaethau.
    
 4. Mae Cyfrifiadureg ac Ieithoedd Tramor Modern wedi’u dynodi fel pynciau â blaenoriaeth ganolig o ran recriwtio er mwyn cefnogi datblygiadau polisi yn y meysydd hyn ac annog unigolion â graddau mewn Cyfrifiadureg neu Raglennu Cyfrifiaduron i fynd yn athrawon.  
   
 5. I’r rheini sydd â gradd dosbarth cyntaf, bydd tâl atodol o £3,000 ar gael yn ogystal â’r cymhelliant o £3,000 i gefnogi myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau TAR cynradd ac yn arbenigo yn y pynciau Saesneg, Cymraeg, Mathemateg, Ffiseg neu Gemeg, i gefnogi’r FfLlRh ac addysgu astudiaethau pynciau craidd.

Cynllun Cymhelliant Cyfrwng Cymraeg (Uwchradd yn unig).

Mae’n bosibl y bydd hyfforddeion sy'n cychwyn cyrsiau HCA ac yn hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg yn gymwys ar gyfer  y Cynllun Cymhelliant Cyfrwng Cymraeg. Cynigir y cymhelliant i hyfforddeion sydd angen cymorth ychwanegol i wella eu hyder yn eu gallu i addysgu’n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Gwneir penderfyniadau ynghylch pwy sy’n gymwys i dderbyn y cymhelliant gan ddarparwyr HCA unigol sy’n cymryd rhan yn y  cynllun. Gallwch gael mwy o wybodaeth am ba cyrsiau sy'n gymwys i dderbyn y cymhelliant hwn gan ddarparwyr HCA.

Cyllid yn seiliedig gyflogaeth

Mae athrawon dan hyfforddiant ar y Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) yng Nghymru yn derbyn cyflog gan eu hysgol. Bydd hyn yn gyfartal ag o leiaf y pwynt isaf ar y raddfa gyflog i athrawon heb gymhwyso, ond mae'n bosibl y bydd eich ysgol yn dewis talu mwy i chi.  Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth ynghylch y Rhaglen Athrawon Graddedig yng Nghymru dan adran 'Llwybrau i addysgu yn seiliedig a gyflogaeth' ar y wefan hon.

Cymorth Ariannol Ychwanegol
Gall ffynonellau  eraill:

 • Y Lwfans Myfyrwyr Anabl
 • Cymorth Gofal Plant
 • Grant Oedolion - Dibynnol
 • Lwfans Dysgu i rieni
 • Cronfeydd Argyfwng wrth Gefn

Cwmnïau Cyllid Myfyrwyr

I gael gwybodaeth bellach, argymhellir eich bod yn cysylltu â'ch Cwmni Cyllid Myfyrwyr a fydd yn gallu rhoi gwybodaeth a chyngor manwil i chi am y broses o gwneud cais.

Cymru - www.studentfinancewales.co.uk
Lloegr - https://www.gov.uk/browse/education/student-finance
Gogledd Iwerddon - www.studentfinanceni.co.uk
Yr Alban - http://www.saas.gov.uk/
Yr UE - www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/student-finance-services-european-team

 

 

 

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education