Rhaglenni Ysgolion Uwchradd

Cyfleoedd o dan y Rhaglen Athrawon Graddedig 2017/18
 
Uchafswm o 36 lle ar gyfer ysgolion uwchradd a gynhelir. Caiff y rhain fod yn lleoedd safonol o flwyddyn neu gyfnodau byrrach yn dibynnu ar brofiad blaenorol a chymwysterau'r hyfforddeion.

Bydd y canolfannau HAGA yn gweithio gyda'r Consortia rhanbarthol i ystyried dyraniadau ar gyfer ysgolion a gynhelir, i gefnogi athrawon newydd yn hyfforddi mewn ysgolion uwchradd lle mae blaenoriaeth recriwtio wedi ei nodi o fewn y rhanbarth. Rhaid rhoi blaenoriaeth benodol i bynciau blaenoriaeth ddynodedig – mathemateg, ffiseg, cemeg, ieithoedd tramor modern TGCh/ Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol a Chymraeg).  .

Cyngor cyffredinol i ymgeiswyr uwchradd

Y canolfannau HAGA, partneriaeth o ddarparwyr HAGA seiliedig ar gyflogaeth fydd yn rheoli'r broses gwneud cais byddant yn gweithio gyda'r Consortia rhanbarthol i benderfynu pa achosion i'w cefnogi, gan gynnwys pennu dyddiadau cau ar gyfer derbyn ceisiadau.

Argymhellir bod darpar hyfforddeion yn darllen yr adran Sut mae’r RhAG yn Gweithio yng Nghymru: Swyddogaethau a Chyfrifoldebau cyn cysylltu ag ysgol. Darllenwch hefyd y Polisi RhAG a Datganiad Blaenoriaethau 2016 (dolen) a'r Cynllun Hyfforddi Athrawon ar sail Cyflogaeth 2015 (2015 Rhif 1) (dolen) sy'n nodi'r gofynion mynediad statudol ar gyfer y RhAG. 
 
Cewch fanylion am sut i wneud cais o dan y RhAG o'r Canolfannau HAGA.

Cyllido a chostau
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi grant cyflog o hyd at £14,500 fel rhan o'i Datganiad Blaenoriaethau a Gweithdrefnau 2016 i gefnogi'r lleoedd mewn ysgolion uwchradd. Bydd ysgolion uwchradd llwyddiannus yn cael y grant cyflog drwy'r canolfannau HAGA.
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn talu grantiau hyfforddi o hyd at £4,500 i'r Canolfannau HAGA i dalu eu costau ac i gefnogi'r hyfforddiant. Mae'r Ganolfan HAGA yn rhydd i ddefnyddio'r arian hwn yn ôl ei dymuniad, ar yr amod ei fod yn cael ei ddefnyddio i gefnogi holl agweddau'r hyfforddiant.
 
Ni fydd angen i ysgolion a fydd yn cymryd rhan yn y rhaglenni mewn ysgolion uwchradd a rhaglenni cynradd dalu costau’r asesiadau ar gyfer statws SAC.

Cyswllt HCA ar gyfer y rhaglen RhAG Uwchradd E-bost
Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru
Janet Thomas
janet.thomas@bangor.ac.uk
Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru
Lara Williams-Evans 
lara.williams-evans@uwtsd.ac.uk
Canolfan De-ddwyrain Cymru ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Athrawon
csepartnerships@cardiffmet.ac.uk

 
Cymwysterau mynediad
 
Rhaid i bob hyfforddai sy’n dilyn cynllun hyfforddi athrawon ar sail cyflogaeth yn y sector uwchradd fod â phwnc arbenigol. Dylai’r pwnc hwnnw fod â chysylltiad agos â phwnc ei radd.
 
Yn gyffredinol, byddem yn disgwyl bod o leiaf 50% o radd yr ymgeisydd wedi bod yn ei bwnc arbenigol. Os oes angen i chi gysylltu â’r Ganolfan HAGA am gyngor ynghylch pa mor addas yw eich gradd, byddai o gymorth petaech yn paratoi rhestr o’r modiwlau oedd yn rhan o’ch gradd.
 
I asesu pa mor addas yw eich gradd, dylech hefyd ofyn i chi eich hun, “Ydy fy ngradd a/neu unrhyw gymwysterau neu hyfforddiant arall yr wyf wedi’i gwblhau yn rhoi sylfaen gadarn i mi addysgu fy mhwnc arbenigol i ddisgyblion Safon Uwch?”
 
Os nad yw o leiaf 50% o’r modiwlau sy’n rhan o’ch gradd yn ymwneud â’ch pwnc uwchradd arbenigol, cysylltwch â’r Ganolfan HAGA yn gyntaf i drafod a ydych yn bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y RhAG.
 
Y pwnc arbenigol ddylai fod prif bwnc addysgu neu, yn ddelfrydol, unig bwnc addysgu’r hyfforddai yn ystod ei hyfforddiant. Bydd angen iddo addysgu ei bwnc arbenigol ar draws un ystod oedran o blith y canlynol: 11-16 oed, 11-18 oed neu 14-19 oed.
 
Rhaid i bawb sy’n dechrau hyfforddiant cychwynnol athrawon sy'n seiliedig ar gyflogaeth fodloni safon ofynnol o safbwynt cyrhaeddiad addysgol.
 
Bydd angen i ymgeiswyr ar gyfer y RhAG uwchradd:
  • feddu ar radd gyntaf neu gymhwyster arall sy’n cyrraedd safon gyfatebol
     
  • bod wedi cyrraedd y safon angenrheidiol i ennill Gradd B neu uwch ar lefel TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn Saesneg a Mathemateg;

Rhaid i radd gyntaf ymgeisydd y RhAG fod yn werth o leiaf 300 o bwyntiau CATS (y Cynllun Casglu a Throsglwyddo Credydau). Mae gradd gyffredin/gradd heb anrhydedd fel arfer yn werth 300 o bwyntiau. Mae gradd ag anrhydedd fel arfer yn werth 360 o bwyntiau CATS. Mae gradd HND neu radd sylfaen fel arfer yn werth 240 o bwyntiau felly byddai angen i hyfforddai ddilyn cyrsiau astudiaeth pellach sy’n gyfwerth â 60 o bwyntiau ar lefel 3 AU er mwyn bodloni’r isafswm gofynion mynediad ar gyfer y RhAG. Os oes gennych unrhyw amheuaeth am werth eich cymhwyster gofynnwch i’r corff dyfarnu roi datganiad ysgrifenedig i chi o’i werth ar ffurf pwyntiau CATS.
 
Am ragor o arweiniad ar y cymwysterau gofynnol, gweler hefyd dudalen 135 yn y Cylchlythyr "Dod yn Athro Cymwysedig – Llawlyfr Canllawiau", Cylchlythyr 17/2009, a gyhoeddwyd fis Medi 2009".
 
Rhagor o wybodaeth
 
Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

Wrth benderfynu a ellir ystyried cais GTP o Ysgol Anghenion Arbennig, rhaid i'r Ganolfan HAGA fod yn fodlon bod yr ysgol yn cyflwyno'r cwricwlwm cenedlaethol llawn ar draws y ddau gyfnod dysgu sy'n berthnasol i'r cyfnod o astudiaeth y byddai’r hyfforddai’n ei addysgu.

Byddai'n rhaid i’r ymgeisydd a'r ysgol cefnogol fodloni’r holl ofynion mynediad eraill gan gynnwys presenoldeb mewn hyfforddiant dan arweiniad prifysgol a hyfforddiant mewn ysgol brif ffrwd arall. Mater i’r Ganolfan HAGA yw penderfynu a ddylid cefnogi cais.
 
Unedau Cyfeirio Disgyblion
 
Ni all hyfforddiant mewn uned cyfeirio disgyblion fod yn rhan o raglen gymeradwy.
 
Sefydliadau Addysg Bellach 
 
Ni all hyfforddiant mewn sefydliad addysg bellach fod yn rhan o raglen gymeradwy ar hyn o bryd.
 
Hyfforddiant rhan-amser
 
Gall hyfforddai rhan-amser gael hyfforddiant dros gyfnod hirach. Wrth ystyried y cynllun hyfforddi, bydd y Ganolfan HAGA yn sicrhau:

  1.  bod yr hyfforddai rhan-amser yn cael cyfleoedd i gyfrannu cymaint â hyfforddai amser llawn at bob agwedd ar waith yr ysgol; a
     
  2. bod yr hyfforddai rhan-amser yn gallu cael cymaint o brofiad yn yr ystafell ddosbarth a chymaint o hyfforddiant arall ag y byddai hyfforddai amser llawn yn ei gael.
     

Fodd bynnag, mae’n annhebygol y gallai pobl sy’n gweithio llai na 60% o’r wythnos ysgol, beth bynnag y bo eu profiad blaenorol o addysgu, lwyddo i sicrhau statws SAC yn yr un cyfnod â’r rheini sy’n gweithio’n amser llawn.

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education