Rhaglenni Ysgolion Cynradd

Cyfleoedd o dan y Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG)
 
Mae uchafswm o 36 lle (12 fesul canolfan) ar gyfer ysgolion cynradd a gynhelir (boed y rhain yn lleoedd arferol am flwyddyn neu'n rhai byrrach), gyda grant hyfforddi o hyd at £4,500 (sy'n daladwy i'r Canolfannau HCA tuag at gostau hyfforddi). 
 
Ni fydd angen i ysgolion a fydd yn cymryd rhan yn y rhaglenni ar gyfer pynciau â blaenoriaeth mewn ysgolion uwchradd a rhaglenni cynradd dalu costau’r asesiadau ar gyfer SAC.
 
Cyngor cyffredinol i hyfforddeion cynradd ac ysgolion cynradd
 
Argymhellir bod darpar hyfforddeion yn darllen yr adran Sut mae’r RhAG yn Gweithio yng Nghymru: Swyddogaethau a Chyfrifoldebau  cyn cysylltu ag ysgol.Darllenwch hefyd y Polisi RhAG a Datganiad Blaenoriaethau 2016 a'r Cynllun Hyfforddi Athrawon ar sail Cyflogaeth 2015 (2015 Rhif 1) sy'n nodi'r gofynion mynediad statudol ar gyfer y RhAG.
  
Rhaid i bawb sy’n dechrau ar hyfforddiant cychwynnol athrawon fodloni safon ofynnol o safbwynt cyrhaeddiad addysgol. Bydd angen i ymgeiswyr ar gyfer y RhAG cynradd:
 • feddu ar radd gyntaf neu gymhwyster arall sy’n cyrraedd safon gyfatebol
   
 • bod wedi ennill Gradd B neu uwch ar lefel TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn  
  Saesneg a Mathemateg a Gradd C neu uwch ar lefel TGAU (neu gymhwyster cyfatebol)  
  mewn pwnc gwyddonol unigol neu gyfun;

Dylai’r ceisiadau a’r ymholiadau gael eu cyflwyno drwy gyfrwng e-bost i un o’r Canolfannau HCA gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol:- 

Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru: Janet Thomas  janet.thomas@bangor.ac.uk
 
Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru:
Lara Williams-Evans lara.williams-evans@uwtsd.ac.uk
 
Canolfan Addysg Athrawon De-ddwyrain Cymru:
csepartnerships@cardiffmet.ac.uk
 

Rhagor o wybodaeth
Anghenion Addysgol Arbennig (AAA). 
Mae’n bosibl i unigolyn ymuno â’r Rhaglen Athrawon Graddedig fel athro anghenion arbennig mewn amgylchiadau eithriadol.
 
Wrth benderfynu a ellir ystyried cais RhAG o Ysgol Anghenion Arbennig, rhaid i'r Ganolfan HCA fod yn fodlon bod yr ysgol yn cyflwyno'r cwricwlwm cenedlaethol llawn ar draws y ddau gyfnod dysgu sy'n berthnasol i'r cyfnod o astudiaeth y byddai’r hyfforddai’n ei addysgu. 
 
Byddai'n rhaid i’r ymgeisydd a'r ysgol cefnogol fodloni’r holl ofynion mynediad eraill gan gynnwys presenoldeb mewn hyfforddiant dan arweiniad prifysgol a hyfforddiant mewn ysgol brif ffrwd arall. 
 
Hyfforddiant rhan-amser
 
Gall hyfforddai rhan-amser gael hyfforddiant dros gyfnod hirach. Wrth ystyried y cynllun hyfforddi, bydd y Ganolfan
 1. bod yr hyfforddai rhan-amser yn cael cyfleoedd i gyfrannu cymaint â hyfforddai amser llawn at bob agwedd ar waith yr ysgol; a
    
 2. bod yr hyfforddai rhan-amser yn gallu cael cymaint o brofiad yn yr ystafell ddosbarth a chymaint o hyfforddiant arall ag y byddai hyfforddai amser llawn yn ei gael

Fodd bynnag, mae’n annhebygol y gallai pobl sy’n gweithio llai na 60% o’r wythnos ysgol, beth bynnag y bo eu profiad blaenorol o addysgu, lwyddo i sicrhau statws SAC yn yr un cyfnod â’r rheini sy’n gweithio amser llawn.      
 

YN ÔL I HAFAN RhAG

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education