Athrawon a Hyfforddwyd Dramor

Athrawon a Hyfforddwyd Dramor

Cyfleoedd o dan y Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG)
 
Mae lleoedd heb eu cyllido ar gael ar gyfer athrawon a hyfforddwyd dramor sydd eisoes wedi cymhwyso’n llawn fel athrawon y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir (gweler troednodyn) ac wedi’u cyflogi mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru am o leiaf blwyddyn, ond heb gael Statws Athro Cymwysedig. Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015-16 ymlaen, bydd dyddiadau dechrau hyblyg (er enghraifft dechrau bob tymor) yn cael eu cyflwyno ar gyfer y category hwn o ymgeiswyr gan fod y rhan fwyaf o athrawon a hyfforddwyd dramor yn gallu cwblhau’r rhaglen mewn un tymor, yn amodol ar asesiad.
 
Mae'n rhaid i'r holl geisiadau gael eu cyflwyno i Ganolfan HCA. Bydd yn rhaid i ysgolion uwchradd sy’n ymgeisio am raglenni RhAG ar gyfer hyfforddeion yn y categorïau Hyfforddwyd Dramor/Hyfforddwyd ym maes AB/Galwedigaethol wneud taliadau i’r Ganolfan HCA am eu costau o ran rheoli’r rhaglen ac o ran cynnal yr asesiadau ar gyfer SAC. Nid Llywodraeth Cymru fydd yn pennu lefelau’r taliadau hyn a mater i’w drafod rhwng y Ganolfan HCA a’r ysgol fydd hynny.
 
Cyngor Cyffredinol i Athrawon a Hyfforddwyd Dramor 
 
Os ydych chi wedi cymhwyso i fod yn athro yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, Guernsey, un o wledydd eraill y Gymuned Ewropeaidd, Gwlad yr Iâ, Norwy, Liechtenstein neu’r Swistir, gall eich cymhwyster gael ei asesu fel y gellir eich cydnabod yn athro cymwysedig.
 
Bydd angen i chi gysylltu â Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru os ydych yn addysgu yng Nghymru.
Ffon: 029 20460099 neu e-bost: information@gtcw.org.uk
I weld rhestr lawn o wledydd sy’n rhan o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ewch i http://www.ukcosa.org.uk/student/eea.php.
Os ydych chi wedi cymhwyso i fod yn athro y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, gallwch weithio fel athro dros dro am hyd at ddwy flynedd yng Nghymru neu bedair blynedd yn Lloegr.
Fodd bynnag, yn gyffredinol, bydd angen trwydded waith ar unrhyw un sydd am weithio yng Nghymru nad yw’n ddinesydd mewn gwlad sy’n perthyn i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.
  
Cyn cyflwyno cais i ddilyn y rhaglen RhAG, fodd bynnag, bydd angen i chi sicrhau bod eich cymwysterau’n cyd-fynd â safonau’r DU trwy gysylltu â’r Ganolfan Wybodaeth Genedlaethol ar gyfer Cydnabod Cymwysterau Academaidd (NARIC). Gall NARIC roi arweiniad ysgrifenedig ar addasrwydd eich cymwysterau (codir tâl am y gwasanaeth hwn). Dylid cyflwyno copïau o’r arweiniad a gafwyd gan NARIC i'r Ganolfan HCA gyda’ch cais i ddilyn y RhAG. Gallwch gysylltu â NARIC ar 0871 330 7033 neu ewch i www.naric.org.uk
 
Os ydych chi’n byw dramor ac yn meddwl gwneud cais i’r RhAG dylech gofio mai un o’r gofynion yw bod yn rhaid ichi fod wedi gweithio mewn ysgol yng Nghymru am o leiaf flwyddyn cyn gwneud y cais. 
 
Mae ‘wedi cymhwyso’n llawn’ yn golygu eu bod wedi cwblhau’n llwyddiannus raglan o hyfforddiant proffesiynol i athrawon mewn unrhyw wlad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swisdir, sy’n cael ei gydnabod fel rhaglen o’r fath gan yr awdurdod cymwys yn y wlad dan sylw.
 
Mae’r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn cynnwys aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein.
Rhagor o wybodaeth
 
Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)
Wrth benderfynu a ellir ystyried cais GTP o Ysgol Anghenion Arbennig, rhaid i'r Ganolfan HCA fod yn fodlon bod yr ysgol yn cyflwyno'r cwricwlwm cenedlaethol llawn ar draws y ddau gyfnod dysgu sy'n berthnasol i'r cyfnod o astudiaeth y byddai’r hyfforddai’n ei addysgu. Byddai'n rhaid i’r ymgeisydd a'r ysgol cefnogol fodloni’r holl ofynion mynediad eraill gan gynnwys presenoldeb mewn hyfforddiant dan arweiniad prifysgol a hyfforddiant mewn ysgol brif ffrwd arall. Mater i’r Ganolfan HCA yw penderfynu a ddylid cefnogi cais.
  
  
Unedau Cyfeirio Disgyblion. Ni all hyfforddiant mewn uned cyfeirio disgyblion fod yn rhan o raglen gymeradwy.
 
Sefydliadau Addysg Bellach. Ar hyn o bryd, ni all hyfforddiant mewn sefydliad addysg bellach fod yn rhan o raglen gymeradwy.
 
 
Hyfforddiant rhan-amser. Gall hyfforddai rhan-amser gael hyfforddiant dros gyfnod hirach. Dylai Canolfannau HCA sicrhau:
  1. bod yr hyfforddai rhan-amser yn cael cyfleoedd i gyfrannu cymaint â hyfforddai amser llawn at bob agwedd ar waith yr ysgol; a
      
  2. bod yr hyfforddai rhan-amser yn gallu cael cymaint o brofiad yn yr ystafell ddosbarth a chymaint o hyfforddiant arall ag y byddai hyfforddai amser llawn yn ei gael.

Fodd bynnag, mae’n annhebygol y gallai pobl sy’n gweithio llai na 60% o’r wythnos ysgol, beth bynnag y bo eu profiad blaenorol o addysgu, lwyddo i sicrhau statws SAC yn yr un cyfnod â’r rheini sy’n gweithio’n amser llawn, ac felly gall Canolfannau HCA ystyried ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr rhan-amser i hyfforddi dros gyfnod hirach.

YN ÔL I HAFAN RhAG

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education