Athrawon a Chymwysterau Addysg Bellach

Athrawon â Chymwysterau Addysg Bellach

Mae uchafswm o 9 lle (3 ar gyfer pob canolfan HCA - gall y lleoedd hyn hefyd cael ei ddefnyddio gan Ddarparwyr HCA ar gyfer ceisiadau o dan y categori Athrawon a Hyfforddwyd Dramor) i athrawon sydd â chymwysterau addysgu addysg bellach ac sy’n gweithio yn y sector a gynhelir ond nad oes ganddynt Statws Athro Cymwysedig ac sydd wedi eu chyflogi mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru am o leiaf flwyddyn.
Bydd yn rhaid i ysgolion uwchradd sy’n ymgeisio am raglenni RhAG ar gyfer hyfforddeion yn y categorïau Hyfforddwyd Dramor/Hyfforddwyd ym maes AB/Galwedigaethol wneud taliadau i’r Ganolfan HCA am eu costau o ran rheoli’r rhaglen ac o ran cynnal  yr asesiadau ar gyfer SAC. Mater i'w drafod rhwng y Ganolfan HCA a'r ysgol yw lefel y costau hyn.
Gall Canolfanau HCA  gymeradwyo rhaglen hyfforddiant foddhaol o dan y rhaglen RhAG heb ei chyllido ar gyfer hyd at 9 ymgeisydd (3 ar gyfer pob canolfan) o fewn y sector a gynhelir.
 
Mae'n rhaid i'r holl geisiadau gael eu cyflwyno i Ganolfan HCA. Ni fydd grantiau cyflog a grantiau hyfforddi ar gael ar gyfer lleoedd yn y categori hwn a bydd angen i ddarparwr yr hyfforddiant adennill yr holl gostau hyfforddi ac asesu yn uniongyrchol o’r ysgol.
Ar hyn o bryd, ni all hyfforddiant mewn sefydliad addysg bellach fod yn rhan o raglen gymeradwy.
 
Cymwysterau mynediad. Cewch fwy o gyngor a gwybodaeth o dan Rhaglenni Ysgolion Uwchradd .

YN ÔL I HAFAN RhAG

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education