Rhaglenni ar gyfer pynciau galwedigaethol ac athrawon â chymwysterau Addysg Bellach

6 lle heb eu cyllido (2 ym mhob canolfan) ar gyfer ymgeiswyr sy’n dymuno hyfforddi i addysgu pwnc galwedigaethol at ddibenion cyflenwi’r cwricwlwm lleol 14 -19 mewn ysgolion a gynhelir, neu athrawon addysg bellach â chymwysterau addysgu, ond nid SAC, ac sydd wedi cael eu cyflogi mewn ysgol a gynhelir am o leiaf blwyddyn.
Rhaglenni ar gyfer pynciau galwedigaethol – Cyflenwi'r cwricwlwm lleol 14-19 
 
Ar gyfer ymgeiswyr sydd am gael eu hyfforddi i addysgu pwnc galwedigaethol at ddibenion cyflenwi'r cwricwlwm lleol 14-19 mewn ysgolion a gynhelir, mae’r lleoedd ar gael lle bo angen athro cymwysedig ar frys. Pynciau galwedigaethol yw'r rhai hynny a ddiffinnir gan Gronfa Ddata Cymwysterau Cymru.
 
Rhaid ddefnyddio’r lleoedd hyn ar gyfer pynciau uwchradd nad ydynt ar gael drwy gyrsiau HCA ar gyfer ennill statws SAC mewn sefydliadau achrededig.
 
Ceir rhestr o’r cyrsiau gan bob darparwr drwy ddilyn y ddolen hon:
http://teachertrainingcymru.org/node/25
 
Os yw unigolyn yn dymuno gwneud cais am le o dan y category pwnc galwedigaethol, rhaid iddo/iddi ddangos bod y pwnc galwedigaethol wedi’i gynnwys yng Nghronfa Ddata Cymwysterau Cymru a rhaid bod addysgu’r pwnc galwedigaethol yn cyfrif am o leiaf 50% o’r amserlen addysgu cyffredinol.

Athrawon â chymwysterau addysg bellach
 
Mae lleoedd heb eu cyllido hefyd ar gyfer athrawon addysg bellach â chymwysterau addysgu, ond nid SAC, ac sydd wedi cael eu cyflogi mewn ysgol a gynhelir am o leiaf blwyddyn.
 
Ar gyfer y categori hwn, rhaid anfon pob cais i'r Ganolfan HCA a all gymeradwyo rhaglen hyfforddiant foddhaol ar gyfer y RhAG heb ei chyllido o fewn y sector a gynhelir.
 
Bydd yn rhaid i ysgolion uwchradd sy’n ymgeisio am raglenni RhAG ar gyfer hyfforddeion yn y categorïau Hyfforddwyd Dramor/Hyfforddwyd ym maes AB/Galwedigaethol wneud taliadau i’r Ganolfan HCA am eu costau o ran rheoli’r rhaglen ac o ran cynnal yr asesiadau ar gyfer SAC.  Nid yw lefelau'r taliadau hyn yn cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru. Mater i'w drafod rhwng y Ganolfan HCA a'r ysgol yw lefel y costau hyn.
 
Ar hyn o bryd, ni all hyfforddiant mewn sefydliad addysg bellach fod yn rhan o raglen gymeradwy.
 
Cymwysterau mynediad. Cewch fwy o gyngor a gwybodaeth o dan Rhaglenni Ysgolion Uwchradd
 

YN ÔL I HAFAN RhAG

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education