Y Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG)

Y RHAGLEN ATHRAWON GRADDEDIG 2017/18

Cewch rhagor o wybodaeth am 'Sut mae'r RhAG yn gweithredu' drwy ddilyn y ddolen tuag at waelod y dudalen.

Mae’r Rhaglen Athrawon Graddedig yng Nghymru yn cael ei rheoli gan y tair canolfan hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA).

  • Bydd y tair Canolfan HCA yn gweithredu ar ran darparwyr HCA sy'n seiliedig ar gyflogaeth at y diben o weinyddu a chyflenwi cynllun hyfforddi athrawon ar sail cyflogaeth yng Nghymru.
     
  • Bydd y Canolfannau HCA a Consortia Rhanbarthol yn ystyried yr holl geisiadau a byddant yn penderfynu pa achosion i'w cefnogi a ffurf y ceisiadau, gan gynnwys pennu dyddiadau cau ar gyfer derbyn ceisiadau.
     
  • Bydd y Canolfannau HCA hefyd yn rhoi cyngor ynghylch pa mor addas yw’r pwnc gradd ar gyfer gwneud cais RhAG, a hefyd ynghylch gofynion mynediad y rhaglen.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais i gael lle ar y Rhaglen Athrawon Graddedig, cysylltwch â'r Ganolfan HCA ranbarthol.

I drafod unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r enwau cyswllt yn y canolfannau HCA a restrir isod:
 
Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru: janet.thomas@bangor.ac.uk
 
Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru: lara.williams-evans@uwtsd.ac.uk
 
Canolfan Addysg Athrawon De-ddwyrain Cymru: csepartnerships@cardiffmet.ac.uk
 
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y polisi sy’n sail i hyfforddiant athrawon sy’n seiliedig ar gyflogaeth, gallwch gysylltu â’r Gyfarwyddiaeth Addysg yn Llywodraeth Cymru drwy anfon e-bost at teachingenquiries@cymru.gsi.gov.uk, (Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg).
 
CYFLEOEDD O DAN Y RHAGLEN ATHRAWON GRADDEDIG 2017-18
 
Cliciwch ar y dolenni isod i weld sut mae gwneud cais ar gyfer pob categori. Mae yno hefyd arweiniad i bawb sy’n newydd i’r Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG).

CEFNDIR Y RHAGLEN ATHRAWON GRADDEDIG (RhAG) YNG NGHYMRU
 
Llwybr i addysgu yng Nghymru yn seiliedig ar gyflogaeth yw’r Rhaglen Athrawon Graddedig ac mae’n cynnig ffordd i chi gymhwyso fel athro wrth eich gwaith. Bydd hyfforddeion yn dilyn rhaglenni unigol wedi’u cynllunio i’w helpu i fodloni gofynion safonau Statws Athro Cymwysedig (SAC).
 
Yn ogystal â bodloni holl ofynion mynediad rhaglen hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA), rhaid i ymgeiswyr ar gyfer RhAG feddu ar radd gyntaf neu gymhwyster cyfwerth mewn pwnc priodol h.y. pwnc sy’n cael ei addysgu mewn ysgolion.

Mae’r rhaglen yn para am flwyddyn fel arfer os caiff ei dilyn yn amser llawn, ond gall hyfforddeion sydd â phrofiad blaenorol perthnasol gwblhau’r rhaglen ynghynt (tri mis, amser llawn/un tymor ysgol yw’r cyfnod byrraf). 
 
Mae Llywodraeth Cymru a darparwyr HCA sy'n seiliedig ar gyflogaeth yn croesawu ceisiadau gan bobl o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol h.y. grwpiau lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau.
 
Dim ond un llwybr tuag at Statws Athro Cymwysedig yw’r rhaglen RhAG. Os nad oes cyfle i chi ymuno â’r Rhaglen oherwydd cyfnod eich astudiaethau neu oherwydd eich pwnc, mae’n werth i chi edrych ar y wefan hon http://teachertrainingcymru.org am opsiynau, manylion darparwyr HCA achrededig a ffynonellau cyllid eraill. 
 
Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r RhAG yng Nghymru yn unig. I gael gwybodaeth am y trefniadau Rhaglen Athrawon Graddedig yn Lloegr, cysylltwch â'r Llinell Wybodaeth Addysgu, sy’n wasanaeth gwybodaeth, drwy ffônio 0800 389 2500 neu ewch i
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching.

 
Os ydych wedi darllen y dogfennau uchod a bod angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais ar gyfer y Rhaglen yng Nghymru, cysylltwch â’r Ganolfan HCA agosaf.
 
Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru: janet.thomas@bangor.ac.uk
 
Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru: lara.williams-evans@uwtsd.ac.uk

 
Canolfan Addysg Athrawon De-ddwyrain Cymru: 
csepartnerships@cardiffmet.ac.uk
 
                                                                             

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education