Amcanion

            

Fforwm Recriwtio Addysg a Hyfforddi Athrawon, Cymru
Teacher Training and Education Recruitment Forum, Wales

Cyfathrebu

 • Rhannu gwybodaeth a hyrwyddo arfer da rhwng sefydliadau AU yng nghyswllt marchnata a recriwtio.
 • Cysylltu â Llywodraeth Cymru, Estyn, CyngACC a HEFCW i sicrhau bod y cyfleoedd gorau posibl ar gael yng Nghymru ar gyfer hyfforddiant.
 • Darparu gwefan ar gyfer Cymru gyfan i gynorthwyo darpar-ymgeiswyr a rhai eraill a fo â diddordeb.

Recriwtio ar gyfer Hyfforddi Athrawon

 • Cynorthwyo i recriwtio pobl o ansawdd da ar gyfer y gweithlu athrawon, yn cynnwys cyfrwng-Cymraeg.
 • Hyrwyddo llwybrau amrywiol i Statws Athro Cymwysedig.
 • Cefnogi mentrau i recriwtio o grwpiau sydd wedi’u tan-gynrychioli.

Recriwtio ar gyfer Addysg

 • Cynorthwyo i recriwtio pobl o ansawdd da ar gyfer y gweithlu addysgol, yn cynnwys cyfrwng-Cymraeg.
 • Hyrwyddo gwaith gyda phlant a phobl ifanc ym maes addysg.
 • Ehangu’r ddealltwriaeth o’r amrywiaeth o swyddogaethau a swyddi posibl a geir yng ngweithlu ehangach yr ysgolion.

Marchnata

 • Marchnata a hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant, yn benodol yn y pynciau hynny lle mae recriwtio’n dal yn her.
 • Cynyddu i’r eithaf y cyfleoedd i ymwneud ag ysgolion a cholegau lleol, cynghorwyr gyrfaoedd a’r cymuned leol. 
 • Cymryd rhan mewn mentrau cydweithredol, megis ffeiriau gyrfaoedd, ffeiriau swyddi a chyhoeddusrwydd ar y cyd.

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education