Clare Dobbs

Pam ddewisoch chi’r cwrs hwn?

Dewisais y cwrs hwn oherwydd mai athrawes Gymraeg roeddwn i wedi eisiau bod erioed. Roedd y cwrs hwn hefyd yn gyfle i wella fy sgiliau Cymraeg a dysgu’r iaith i ddisgyblion. Roeddwn yn awyddus i wneud cwrs oedd ag elfen ymarferol yn ogystal ag elfen academaidd ac roedd y cwrs hwn yn cynnig y gorau o ddau fyd. Roeddwn i hefyd yn fodlon â’r gefnogaeth a’r cyfoeth o wybodaeth roedd y cwrs yn eu cynnig. Fy nod oedd bod yn athrawes dda sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth dda o’m pwnc sef Cymraeg.

Mae’r cwrs yn cael ei addysgu dros dair blynedd. Roedd hyn yn rhoi amser i mi berffeithio gwahanol agweddau ar y Gymraeg a magu hyder. Roedd cynnig dau leoliad dros y ddwy flynedd olaf yn werthfawr tu hwnt o ran cefnogi fy natblygiad fel athrawes. Roeddwn i hefyd yn hoffi’r ffaith fod croeso mawr i fyfyrwyr h?n gan fod y radd hon yn rhoi cyfle i bobl ailhyfforddi a dilyn llwybr gyrfa newydd.

Pa gefnogaeth gawsoch chi wrth hyfforddi?

Mae cefnogaeth dda iawn ar gael yn y Brifysgol. Mae aelod o’r adran wrth law bob amser i roi cyngor a chymorth pan fydd angen, gyda gwaith y Brifysgol a gyda phrofiad dysgu yn yr ysgol. Roedd fy nhiwtor personol yn gefn mawr i mi hefyd, gan fy helpu i ddatblygu fel person yn ogystal ag fel athrawes dan hyfforddiant. Mae’r mentoriaid yn yr ysgol yn gefnogol iawn hefyd, ac mae’r cyfarfodydd un-i-un wythnosol yn ffordd o gael cyngor penodol a thargedau ar gyfer gwella.

Beth ydych chi’n ei fwynhau am ddysgu?

Rwy’n mwynhau dysgu am fod yr yrfa yn un llawn her ond llawn boddhad hefyd. Mae dysgu’n rhoi cyfle i chi danio brwdfrydedd disgyblion am eich pwnc. Rwyf hefyd yn mwynhau’r amrywiaeth a ddaw wrth weithio gyda disgyblion ysgol gyfun - mae pob gwers yn unigryw. Rwy’n gallu dysgu cymaint gan y disgyblion ag y maen nhw’n ei ddysgu gen i.

Fyddech chi’n argymell y cwrs hwn i eraill?

Byddwn i’n sicr yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd â’i fryd ar fod yn athro Cymraeg mewn ysgol uwchradd. Mae’r lleoliadau ysgol yn gyfle i gael blas ar fyd addysg wrth i chi astudio am radd. Mae’r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr Cymraeg hyderus, myfyrwyr sydd newydd sefyll eu harholiadau lefel A a myfyrwyr h?n sydd am ailhyfforddi neu newid gyrfa. Mae’r tair blynedd yn rhoi cyfle go iawn i chi ddatblygu amrywiaeth o sgiliau addysgu, gan eich helpu i drosglwyddo’r Gymraeg i’r genhedlaeth nesaf.

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education