Hannah Macguire

Pam wnaethoch chi ddewis addysgu?

Athrawes oeddwn i am fod erioed. Tra’r oeddwn i yn yr ysgol, roedd yna athrawon yr oeddwn i wrth fy modd â nhw, ac athrawon oedd yn gallu bod yn annheg. Roeddwn i’n dyheu i fod yn athrawes a oedd yn ysgogi pob gwers a hefyd yn dyheu i beidio â bod yr athrawes honno nad oedd yn ysgogi. Rwy’n teimlo y gallaf wneud gwahaniaeth i brofiad addysgiadol disgyblion.

Ar ôl gorffen yn yr ysgol a’r coleg cymerais flwyddyn allan i weithio fel cynorthwy-ydd gofal llawn amser. Ar ôl ychydig dros flwyddyn o weithio roeddwn i’n teimlo y gallwn wneud mwy. Dechreuais edrych ar yr hyn oedd ar gael a des i o hyd i'r cwrs Tystysgrif Addysg Uwch: Cyflwyniad i Addysgu Uwchradd unigryw ym Mhrifysgol De Cymru. Es i ymlaen i astudio'r radd dwy flynedd BSc Mathemateg Uwchradd gyda Gwyddoniaeth gyda SAC.

Beth ydych chi wedi'i ddysgu?

Y wers bwysicaf a ddysgais yn ystod fy lleoliad cyntaf oedd peidio â phoeni a yw'r disgyblion yn eich hoffi chi ai peidio. Dydw i ddim yno i fod yn gyfaill iddynt; fy swydd yw addysgu’r disgyblion a bod yn esiampl iddynt.

Drwy gydol fy lleoliad cyntaf roedd gennyf ddau brif nod – taflu fy llais a rheoli dosbarth. Nawr, yn ystod fy lleoliad olaf, mae’r pethau hyn yn gryfderau personol. Rwy'n llawer mwy hyderus, yn drefnus ac mae gen i lais lawer uwch (sy'n bendant yn helpu!).

Beth fyddai eich cyngor i unrhyw un sy'n ystyried addysgu fel gyrfa?

Fy nghyngor i ddarpar fyfyrwyr addysgu yw dod o hyd i gwrs sy'n rhoi cymaint o brofiad ymarferol â phosibl i chi gan fod hyn yn werthfawr tu hwnt. Mae’r hyn y mae athrawon yn ei wneud mewn gwirionedd yn wahanol iawn i’r hyn mae disgyblion yn ei feddwl!

Mae addysgu yn anodd, ond dyma’r peth mwyaf gwerthfawr rydw i wedi ei wneud erioed.

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education