Emma Davies

Pam wnaethoch chi gais ar gyfer y cwrs BSc (Anrh) Addysgu Uwchradd Dylunio a Thechnoleg gyda SAC?
 
Roeddwn i’n gweithio fel peiriannydd dylunio ac wedi bod yn y diwydiant am 15 mlynedd.  Fel rhan o'm swydd roeddwn yn llysgennad adeiladu ac yn ymweld ag ysgolion i hyrwyddo peirianneg drwy ddarparu gweithgareddau addysgol llawn hwyl. Sylweddolais fy mod wrth fy modd yn gweithio gyda phlant ac addysgu yn gyffredinol.  Roedd ffrind i mi eisoes yn astudio'r cwrs a hi rhoddodd gwybodaeth a chyngor i mi ar sut i newid fy ngyrfa.  Canlyniad hyn oedd i mi gofrestru ar y cwrs.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau am y cwrs?
 
Mwynheais elfen ymarferol y cwrs a'r ffaith eich bod yn gwneud prosiectau sy'n berthnasol i gwricwlwm yr ysgol.

Beth oedd yn gwneud i chi deimlo mwyaf nerfus fel athro dan hyfforddiant?
 
Roeddwn yn eithaf nerfus wrth godi ar fy nhraed o flaen dosbarth a chael fy arsylwi gan athro cymwysedig. Fe wnaeth y Brifysgol ein helpu ni i baratoi ar gyfer hyn drwy roi cyfle i ni gymryd rhan mewn sesiynau 'micro-addysgu'. Roedd hyn yn helpu i adeiladu ein hyder ac yn caniatáu i’n cyfoedion i roi adborth adeiladol i ni.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa?
 
Rwy'n gweithio ar hyn o bryd yn Ysgol Uwchradd Afon Taf ym Merthyr Tudful fel Pennaeth Dylunio a Thechnoleg. Rwy'n dysgu pob maes Dylunio a Thechnoleg yn CA3 (gyda'r pwyslais mwyaf ar ddeunyddiau a systemau gwrthiannol) ac rwyf yn addysgu peirianneg i ddisgyblion CA4.

Sut deimlad yw hi i wireddu eich breuddwyd?
 
Mae gwireddu fy mreuddwyd o fod yn athrawes wedi bod yn hollol wych. Rwy'n mwynhau bob dydd ac er ei fod yn gallu bod yn swydd anodd ar adegau, mae’n werth y gwaith caled. Mae gweithio gyda phobl ifanc a'u gweld yn anelu at wella eu hunain yn gwneud i mi deimlo'n hynod ostyngedig. Dyma'r penderfyniad gorau a wnes i erioed.
 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education