Rhaglenni Ysgol heb eu cyllido

RHAG cyfleoedd 2017/18
 
18 Mae llefydd ar gael ar gyfer ysgolion a gynhelir i fod yn gymwys ar gyfer llefydd RhAG heb eu hariannu.  Gall y rhain fod yn llefydd un flwyddyn safonol neu rhai byrrach gan ddibynnu ar profiad gorffennol yr hyfforddeion a chymwysterau.

 
Bydd y canolfannau HAGA yn gweithio gyda'r Consortia rhanbarthol i ystyried dyraniadau ar gyfer ysgolion a gynhelir, i gefnogi hyfforddiant  athrawon newydd mewn ysgolion uwchradd lle mae’r angen i flaenoriaethu recriwtio wedi ei nodi o fewn y rhanbarth.

 
Ni fydd grantiau hyfforddi ar gael ar gyfer llefydd yn y categorïau na ariennir, a bydd angen i’r darparwr hyfforddiant adennill yr holl gostau yn uniongyrchol gan yr ysgol. Bydd hyn yn cynnwys taliadau i Ganolfan HAGA ar gyfer eu costau rheoli'r rhaglen a cynnal yr asesiadau SAC. Nid yw’r lefelau taliadau hyn wedi'i osod gan Lywodraeth Cymru a bydd yn fater i'w negodi yn unigol rhwng y ganolfan HAGA a'r ysgol.

Mae llefydd heb eu hariannu ar gael ar gyfer:

  1. i athrawon uwchradd a cynradd heb Statws Athro Cymwysedig (SAC) a hyfforddwyd dramor  ac sydd wedi eu cyflogi mewn ysgolion a gynhelir am o leiaf blwyddyn
     
  2. ar gyfer athrawon a hyfforddwyd ym maes Addysg Bellach gyda chymwysterau addysgu, ond nid SAC, ac sydd wedi cael eu cyflogi mewn ysgol a gynhelir am o leiaf blwyddyn; 
     
  3. ar gyfer ymgeiswyr sy’n dymuno hyfforddi i addysgu pwnc galwedigaethol at ddibenion cyflenwi’r cwricwlwm lleol 14 -19 mewn Ysgolion a gynhelir, lle mae angen brys wedi eu nodi ar gyfer athro cymwysedig. Bydd pynciau galwedigaethol yn rhai a ddiffinnir fel y cyfryw gan Gronfa Ddata Cymwysterau Cymru. Gellir hefyd defnyddio llefydd hyn ar gyfer pynciau ysgol uwchradd nad ydynt ar gael ar hyn o bryd drwy  SAC - effeithio ar sefydliadau achrededig HAGA.

Cyngor cyffredinol i ymgeiswyr
 
Y canolfannau HAGA, partneriaeth o ddarparwyr HAGA seiliedig ar gyflogaeth fydd yn rheoli'r broses gwneud cais byddant yn gweithio gyda'r Consortia rhanbarthol i benderfynu pa achosion i'w cefnogi, gan gynnwys pennu dyddiadau cau ar gyfer derbyn ceisiadau.

 
Argymhellir bod darpar hyfforddeion yn darllen yr adran Sut mae’r RhAG yn Gweithio yng Nghymru: Swyddogaethau a Chyfrifoldebau  cyn cysylltu ag ysgol. Darllenwch hefyd y Polisi RhAG a Datganiad Blaenoriaethau 2016 a'r Cynllun Hyfforddi Athrawon ar sail Cyflogaeth 2015 (2015 Rhif 1) sy'n nodi'r gofynion mynediad statudol ar gyfer y RhAG. 

 
Ar hyn o bryd, ni all hyfforddiant mewn sefydliad addysg bellach neu Uned Cyfeirio Disgyblion fod yn rhan o raglen gymeradwy.
 
Cyngor Cyffredinol i Athrawon a Hyfforddwyd Dramor 

 
Os ydych chi wedi cymhwyso i fod yn athro yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, Guernsey, un o wledydd eraill y Gymuned Ewropeaidd, Gwlad yr Iâ, Norwy, Liechtenstein neu’r Swistir, gall eich cymhwyster gael ei asesu fel y gellir eich cydnabod yn athro cymwysedig. 

Bydd angen i chi gysylltu â Chyngor y Gweithlu Addysgu os ydych yn addysgu yng Nghymru. 

Ffon: 029 20460099 neu e-bost: gwybodaeth@cga.cymru

I weld rhestr lawn o wledydd sy’n rhan o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ewch i http://www.ukcosa.org.uk/student/eea.php.

Os ydych chi wedi cymhwyso i fod yn athro y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, gallwch weithio fel athro dros dro am hyd at ddwy flynedd yng Nghymru neu bedair blynedd yn Lloegr. 

Fodd bynnag, yn gyffredinol, bydd angen trwydded waith ar unrhyw un sydd am weithio yng Nghymru nad yw’n ddinesydd mewn gwlad sy’n perthyn i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.
 
Cyn cyflwyno cais i ddilyn y rhaglen RhAG, fodd bynnag, bydd angen i chi sicrhau bod eich cymwysterau’n cyd-fynd â safonau’r DU trwy gysylltu â’r Ganolfan Wybodaeth Genedlaethol ar gyfer Cydnabod Cymwysterau Academaidd (NARIC). Gall NARIC roi arweiniad ysgrifenedig ar addasrwydd eich cymwysterau (codir tâl am y gwasanaeth hwn). Dylid cyflwyno copïau o’r arweiniad a gafwyd gan NARIC i'r Ganolfan HCA gyda’ch cais i ddilyn y RhAG. Gallwch gysylltu â NARIC ar 0871 330 7033 neu ewch i www.naric.org.uk
 
Os ydych chi’n byw dramor ac yn meddwl gwneud cais i’r RhAG dylech gofio mai un o’r gofynion yw bod yn rhaid ichi fod wedi gweithio mewn ysgol yng Nghymru am o leiaf flwyddyn cyn gwneud y cais. 

 
Mae ‘wedi cymhwyso’n llawn’ yn golygu eu bod wedi cwblhau’n llwyddiannus raglan o hyfforddiant proffesiynol i athrawon mewn unrhyw wlad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swisdir, sy’n cael ei gydnabod fel rhaglen o’r fath gan yr awdurdod cymwys yn y wlad dan sylw.
 
Mae’r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn cynnwys aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein. 

YN ÔL I HAFAN RhAG

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education