Ôl-raddedig

Ôl-radd
 

Fel rheol, dyma’r gofynion derbyn isaf ar gyfer cyrsiau TAR sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC):

 • GAU Graddfa B neu uwch (neu gyfwerth) mewn Saesneg a mathemateg.
 • Ar gyfer Cynradd, TGAU Graddfa C neu uwch (neu gyfwerth) mewn gwyddoniaeth. 
 • Gradd gyntaf o sefydliad yn y DU neu sefydliad cyfatebol.
 • A oes gennych gymwysterau o wlad dramor? Gwiriwch eich cymwysterau ar wefan NARIC.
 • A oes gennych gymwysterau HND neu HNC mewn pwnc priodol? Ystyriwch raglenni BSc (Anrh) dwy flynedd ar gyfer hyfforddi i addysgu yn y sector uwchradd.
 • A oes gennych radd Sylfaen? Cysylltwch â darparwyr unigol i drafod y llwybr fyddai orau i chi. 

Newidiadau o 2014/15

Gydag effaith o fynediad i raglenni HCA dechrau yn y flwyddyn academaidd 2014/15, yr isafswm gofynion mynediad statudol wedi newid.

Yr isafswm gofynion mynediad statudol o TGAU gradd C neu gymhwyster cyfwerth mewn mathemateg a Saesneg, wedi newid i TGAU gradd B neu gyfwerth.

Mae gofyniad mynediad statudol ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr i gyrsiau cynradd, a rhaid bod gan yr ymgeiswyr hynny gymhwyster TGAU gradd C neu gyfwerth mewn gwyddoniaeth yn ogystal. Nid yw hyn wedi newid a bydd y gofyniad presennol yn parhau yn eu lle.

Uwchradd 

 • Mae athrawon uwchradd yn arbenigwyr pwnc.
 • Mae disgwyl i’ch gradd fod o leiaf 50% yn berthnasol i’r pwnc addysgu arbenigol rydych yn gwneud cais amdano. Efallai y ceir hyblygrwydd mewn rhai pynciau; gall graddau eraill gynnwys gwybodaeth bynciol sy’n berthnasol iawn. Er enghraifft, peirianneg, economeg, astudiaethau busnes, gwyddor rheolaeth, gwyddor iechyd.
 • Mae croeso mawr i geisiadau oddi wrth rai sy’n siarad Ieithoedd Tramor Modern a’r Gymraeg yn frodorol, p’un a fyddoch yn meddu ar radd berthnasol neu beidio. 

Cynradd 

 • Mae athrawon cynradd yn dysgu’r holl bynciau yn y Cwricwlwm Cenedlaethol; Saesneg, mathemateg, dylunio a thechnoleg, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, daearyddiaeth, hanes, addysg gorfforol, celf, cerddoriaeth, addysg grefyddol a Chymraeg.
 • Dylai eich addysg flaenorol (gradd, lefel-A, cymwysterau cyfwerth) gyfateb i o leiaf un o’r pynciau hyn ar y Cwricwlwm Cenedlaethol.
 • Os oes gennych radd mewn pwnc sydd y tu allan i’r Cwricwlwm Cenedlaethol, dylech dynnu sylw ar eich cais at unrhyw fodiwlau a fo’n berthnasol i addysg gynradd.

Edrych i ddysgu, ond heb y lleiafswm o bynciau TGAU? Darllenwch fwy >>

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education