Vanessa Watts

 Mae Vanessa yn astudio gradd BSc (Anrh) Addysgu Uwchradd Dylunio a Thechnoleg gyda Statws Athro Cymwysedig ym Mhrifysgol De Cymru. Cyn hyn, roedd hi'n Rheolwr Cyfrif Cyfryngau ond penderfynodd newid gyrfa ar ôl cael plant.

"Mae'r cynnwys academaidd yn amrywiol iawn ac yn cynnwys llawer o waith ymarferol ynghyd ag aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn.    

Mae'r modiwlau'n cynnwys Technoleg Bwyd, Electroneg, Dylunio Cynnyrch, Defnyddiau Gwrthiannol, Tecstilau ac Astudiaethau Addysg. 

Sgiliau ymarferol sylfaenol oedd gen i ar y dechrau ond erbyn hyn dwi'n hyderus i arwain dosbarth o dros 20 o fyfyrwyr yn ddiogel mewn amgylchedd gweithdy yn ogystal â mewn cegin.

Defnyddiais lawer o'r deunydd perthnasol a gefais yn ystod y modiwl Addysg tra ar y ddau leoliad.  Rydyn ni wedi astudio'n fanwl pynciau megis Anghenion Addysgol Arbennig, Rheoli Ymddygiad, Cynllunio Gwersi, Asesu ar gyfer Dysgu a Saesneg fel Iaith Ychwanegol ac roedd hyn yn baratoad ardderchog ar gyfer y lleoliadau.  

Roedd fy lleoliad cyntaf yn fy nhref enedigol. Tra'r oedd elfen o wahaniaethu ar sail ddemograffig ymysg y dysgwyr, elfen fach oedd hi. Roedd gwahaniaeth dirfawr ar sail ddemograffig yn ystod yr ail leoliad a chyda hyn roedd ymddygiadau ac agweddau gwahanol iawn tuag at ddysgu. Mae'r hyn a ddysgais yngl?n ag ymddygiad heriol, ysgogi dysgwyr, ystod asesu dysgwyr a gwahaniaethu wedi rhoi dechrau cadarn iawn i'm gyrfa.  

Mae'r cymorth sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru yn wych. Mae cymorth ar gael o hyd, pa un ai gofidion am waith academaidd neu ymarferol sy'n codi. 

Yr uchafbwynt i mi yw'r ymdeimlad o falchder fy mod wedi mynychu Prifysgol fel myfyriwr aeddfed ac wedi cael yr hyder i newid fy ngyrfa. Rydw i wedi darganfod fy mod i'n gallu dylunio a chreu eitemau nad oeddwn i wedi ystyried y gallwn eu creu yn ogystal ag addysgu'r sgiliau hynny i ddosbarth o ddysgwyr a'u hysgogi nhw i geisio gwneud rhywbeth newydd gan ddatblygu eu hyder."  

 

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education